Algemene Voorwaarden

Versie: december 2023

Toepassing

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht de gast (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen alle algemene voorwaarden waarnaar de gast verwijst of die door de gast worden gebruikt, van de hand.
 • Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 1 – Reserveringen

 1. Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn ook niet geldig. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijden – zonder opgaaf van redenen – een reservering te weigeren.
 2. Nadat de gast gereserveerd heeft, ontvangt de gast van ons binnen vijf dagen een bevestiging. Voor betaling van de factuur gelden de onder artikel 2 beschreven voorwaarden.
 3. Wij verzoeken de gast deze documenten op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk aan ons mede te delen. Indien de gast binnen 10 dagen na het verrichten van de reservering geen ontvangstbevestiging van ons heeft gehad, verzoeken wij de gast direct contact met ons op te nemen het nalaten van deze melding kan de gast geen beroep op de reservering meer doen, deze is komen te vervallen.
 4. Tussen de gast en ons komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij de reservering aan de gast hebben bevestigd. De overeenkomst betreft de verhuur van het appartement voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is ex art. 7:232 lid 2 BW.

 

Artikel 2 – Betaling

1. Het bedrag van de reservering dient maximaal 2 dagen voor aankomst overgemaakt te worden of gelijk bij aankomst te voldoen.

 

Artikel 3 – Wijzigingen

 1. Indien gast, na de totstandkoming van de boeking/overeenkomst, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, zijn wij niet verplicht daaraan te voldoen. Het is ter vrije keuze van ons of en in hoeverre wijzigingen worden geaccepteerd. In beginsel kunnen wijzigingen binnen 4 weken vóór aankomst niet worden toegestaan.
 2. Indien gast na de totstandkoming van de boeking/ de verblijfperiode wijzigen naar een andere dan wel niet opvolgende/aansluitende verblijfperiode, gelden de annuleringsbepalingen zoals vermeld artikel 5. Onder andere verblijfperiode wordt in ieder geval verstaan een periode die niet ligt binnen de door gast gereserveerde (en door ons bevestigde) verblijfperiode.

 

Artikel 4 – Annulering

Annulering door de gast dient altijd schriftelijk (per post of per e-mail) te geschieden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • Bij annulering vanaf zeven dagen tot op de dag van aankomst is 25% van de reservering verschuldigd.
 • Indien de gast binnen 24 uur na de overeengekomen datum gaat annuleren of zonder nadere kennisgeving niet is gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering en is 100% van de reservering verschuldigd.

 

Artikel 5 – Ontvangst

 1. Verhuurder is zelf aanwezig bij aankomst van de gast, zo niet zullen wij zorgen dat het vooraf gecommuniceerd is met de gast of bij aankomst hangt er een briefje klaar zodat de gast het appartement kan gebruiken. Verhuurder geeft aan waar de sleutel ligt. De sleutel blijft eigendom van ons.
 2. Alle kosten die ontstaan doordat de gast het appartement niet op tijd oplevert, worden op de gast verhaald. Goederen die worden aangetroffen na het vertrek, bewaren we een redelijke periode voor, maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording. Nasturen kan alleen op kosten van de gast en kan de nodige tijd in beslag nemen.

 

Artikel 6 – Verblijf in het appartement

 1. Voor reserveringen/het verblijf gelden de volgende tijden, te weten: Inchecken kan van 15.00 uur tot 21.00 uur. Uitchecken tussen 07.00 uur en 10.00 uur. Heeft u niet tijdig het appartement verlaten dan wordt er een extra overnachting en extra schoonmaakkosten in rekening gebracht.
 2. De appartementen zijn allemaal rookvrij. Buiten en op het overdekte terras mag wel gerookt worden. Wordt er wel gerookt in het appartement brengen wij € 500,- bij de gast in rekening.
 3. Huisdieren meenemen is toegestaan in de aangegeven appartementen, dit moet gelijk bij de reservering door de gast doorgegeven worden.
 4. Barbecueën met de aanwezige barbecue is toegestaan (deze dient voor vertrek van het appartement schoon achtergelaten te worden).
 5. Verblijf van meer personen in een appartement dan (bij de reservering) is overeengekomen, c.q. dan het voor het appartement geldende maximum personen is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Dit kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de reservering.
 6. Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de (binnen)inventaris is uitdrukkelijk niet toegestaan, met uitzondering van het serviesgoed/glazen en bestek voor uw maaltijd buiten.
 7. Fietsen mogen kosteloos worden gebruikt, iedereen dient de fietsen zorgvuldig te gebruiken en na gebruik weer binnen te zetten. Worden de fietsen meegenomen naar b.v. het centrum of station dienen deze met het gewone slot en met een extra kettingslot weggezet te worden. Gast is verantwoordelijk voor de fiets. Wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal en schade. Bij schade of diefstal dient u dit bij ons te melden.
 8. Vuilnis graag sorteren in de daarvoor bestemde containers die buiten staan.
 9. Het verblijf in de appartementen en het gebruik van het terrein is geheel op eigen risico.
 10. Het gebruik van water en elektra is weliswaar inclusief, maar wij verzoeken u vriendelijk hiermee spaarzaam om te gaan.

 

Artikel 7 – Overmacht

 1. Overmacht aan de zijde van ons bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van ons daaronder begrepen sterfgeval, blokkades, brand en andere storingen of gebeurtenissen.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid/klachten/schade

 1. De gast en overige gebruikers zijn in de betreffende reserveringsperiode in volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het appartement, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij gast en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend. Wij raden u dan ook aan bij aankomst in vakantiewoning om de inventaris goed te inspecteren op gebreken. Indien u schade of gebreken constateert, meldt u dit dan direct bij ons.
 2. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in en om het appartement.
 3. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de (hoofd)wegen e.d. in de omgeving van . Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van het internet en of de TV.
 4. De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening. Indien zich gebreken voordoen, dient de gast ons hiervan direct in kennis te stellen en onze instructie zoveel mogelijk op te volgen.
 5. Mocht u alsnog een klacht willen indienen dan dient deze binnen 14 dagen na het verlaten van het appartement schriftelijk en gemotiveerd bij ons te worden ingediend.

 

Artikel 9 – Vertrek en eindschoonmaak

Bij het onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van het appartement kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend aan gast ;

Na het eindigen van de verblijfperiode dient de gast bij het vertrek:

 1. Het huis (bezem)schoon en netjes achter te laten
 2. Alle meubels op de juiste plaats teug plaatsen
 3. Bij gebruik van meerdere appartementen het serviesgoed/glazen en dergelijken weer in het juiste appartement te plaatsen.
 4. Eventuele breuk en/of schade te melden bij de verhuurder

 

Artikel 10 – Toepasselijk recht

Op al onze voorwaarden en bepalingen als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Heeft u nog vragen?

Contact nu de Host